Často kladené otázky

FAQ

Pokud nejste zběhlí v předpisech stavebního a katastrálního úřadu a nejste si jistí, co všechno potřebujete pro úkony spojené se stavbami a pozemky, je tato stránka určena právé Vám.

Samozřejmě tu nenaleznete předpisy a zákony, ale stručný a snad přehledný návod jak postupovat při nejčastějších činostech, týkajících se nemovitostí a tedy také geodézie a zeměměřictví.

Na naší stránce se kolaudací rozumí „doklady o účelu užívání stavby“ podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. tj.:
a) kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby potvrzená podatelnou stavebního úřadu + potvrzení stavebního úřadu o tom, že údaje o způsobu užívání stavby v ohlášení katastrálnímu úřadu odpovídají skutečnosti (jsou pravdivé)
b) Kolaudační souhlas podle §122 stavebního zákona

 

Dotazy:

Po obdržení geometrického plánu (GP) je potřeba změnu v GP vyznačenou následně provést v katastrálním operátu na místně příslušném Katastrálním pracovišti (KP).

Co je k tomu potřeba ? :

 • GP na vyznačení nebo změnu obvodu budovy :

Je třeba zažádat na Stavebním úřadě o kolaudaci. Po vydání kolaudačního rozhodnutí (KR) počkat než nabyde právní moci (cca několik dní). Nechat si KR s vyznačením nabytí právní moci ověřit.

Na KP doručit tuto ověřenou kopii KR, jeden stejnopis GP a Žádost ( např. Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí se stala stavba, Prohlášení vlastníka, že změna stavby byla dokončena, … )

 • GP na vyznačení věcného břemene (služebnosti) :

Je třeba sepsat Smlouvu o věcném břemeni.

Na KP doručit jeden originál Smlouvy s ověřenými podpisy účastníků, jeden stejnopis GP a Návrh na vklad ( bez ověření podpisu).

 • GP na rozdělení nebo změnu hranice pozemku:

Je třeba zažádat na Stavebním úřadě o vydání Souhlasu s dělením pozemku na podkladě GP (cca min. jeden týden).

Je třeba sepsat Smlouvu ( kupní, darovací, směnnou, … ).

Na KP doručit jeden originál Smlouvy s ověřenými podpisy účastníků, jeden stejnopis GP a Návrh na vklad ( bez ověření podpisu) a Souhlas s dělením pozemku od StÚ.

Výše uvedené druhy případů jsou těmi nejčastějšími příklady pro provedení změny v katastru.

V případě, že Vámi požadovaná změna by byla jiného typu, rádi Vám v rámci našich možností pomůžeme a poradíme, co a jak dál.

Stavební úřad požaduje:

 • vytyčení prostorové polohy stavby geodetem a jako doklad vytyčovací náčrt
 • oznámení o užívání stavby
 • geometrický plán novostavby
 • zaměření inženýrských sítí na pozemku (tj.vodovodní, plynové, elektrické vedení)

Rozestavěná budova se od 1.1.2014 již nezapisuje do katastru 

Katastrální úřad požaduje:

 • geometrický plán
 • žádost o zápis rozestavěné stavby na formuláři katastrálního úřadu (musí obsahovat ověřené podpisy všech stavebníků)

Rozestavěná budova se zapisuje do katastru na základě ohlášení jejího vlastníka doloženého:

 • geometrickým plánem pro vyznačení rozestavěné budovy
 • čestným prohlášením vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu
 • doklady o budoucím užívání budovy (o vymezeném budoucím způsobu využití budovy)
  * To jsou dle stav.zákona : Kopie ohlášení stavby stavebnímu úřadu (§ 105 stavebního zákona) potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Ohlášení jednoduchých staveb a jejich změn uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona (stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, podsklepené a se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím atd.) se stavebnímu úřadu doručuje (předkládá) na zákonem předepsaném formuláři, který je uveden jako příloha č. 1 k
 • podklady pro zápis vlastnického práva k budově
  To znamená dle staveb.zákon: Jako vlastník nově evidované budovy se podle § 5 odst. 6 katastrálního zákona zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena,nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou neprokáže,že vlastníkem je někdo jiný
 • když potřebuji znát výškové poměry na pozemku pro projektování usazení domu do terénu, pro projekt kanalizace, pro projekt cesty atd.
 • zaměření výškopisu a polohopisu s výstupem DWG
 • z důvodu deformace vlastnicví pozemků minulým režimem se někdy stane,že je do mojí parcely přisloučen pozemek jiného vlastníka a já nemohu parcelu nebo dům prodat nebo s nimi jinak nakládat.
 • V tom případě je potřeba geometrický plán na rozdělení pozemku podle skutečného vlastnictví nebo podle hranic užívání
 • když potřebujete znát nepravidelný tvar stavby(např. pro stavbu nové střechy) vyhotovíme zaměření s výstupem DWG
 • Věcná břemena omezují vlastníka nemovitostí ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věčným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určitě nemovitostí, nebo patří určitě osobě.
  • Věcná břemena omezují vlastníka nemovitostí tak, že mu ukládají nějakou povinnost.
  • Povinnost vyplývající z věčného břemene omezuje vlastníka nemovitostí.
  • Práva i povinnosti z věcných břemen jsou vždy spojena s vlastnictvím nemovitostí.
  • Právo z věčného břemene patří vždy určitě osobě, bez ohledu na to, zda je vlastníkem.
 • Zápis věcného břemene se provádí buď k celé parcele,nebo k části parcely podle geometrického plánu ve kterém je vyznačeno,jaká část pozemku podléhá věcnému břemeni.

Formuláře:

https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx

Výstupem aplikace je formulář návrhu na vklad ve formátu PDF, který si můžete stáhnout a vytisknout. Aplikace využívá aktuální údaje katastru nemovitostí, které díky tomu nebudete muset vyplňovat. Potřebujete znát pouze název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně čísla pozemků (čísla popisná u budov). V rámci návrhu na vklad je třeba uvést následující informace:

 • jakých NEMOVITOSTÍ se vklad nebo výmaz práva týká,
 • pro KOHO má být právo zapsáno nebo vymazáno,
 • jaké PRÁVO má být do katastru zapsáno nebo z katastru vymazáno,
 • na základě jakých LISTIN právo vzniká/zaniká.

Vytvoření návrhu na vklad se skládá z několika jednoduchých kroků. Počet těchto kroků je závislý na počtu práv, která se do katastru vkládají nebo z katastru vymazávají.

 

https://www.cuzk.cz/getattachment/ca46a149-84e7-441e-87ed-061df7101bf5/Prohlaseni-vlastnika,-ze-nova-stavba-byla-dokoncen.aspx

Formulář pro účely prohlášení, kterým se u staveb bez čísla popisného nebo evidenčního dokládá dokončení stavby. Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy. 

 
Formulář pro účely prohlášení, kterým se dokládá dokončení změny stavby (přístavbou nebo změnou stavby). Prohlášení musí obsahovat úředně ověřené podpisy.
 
 
Formulář pro ohlášení údaje o nové budově, která se stala součástí pozemku a která je hlavní stavbou na pozemku. K dispozici je i rozšíření formuláře pro seznam vlastníků a jiných oprávněných, které by bylo v případě potřeby nedílnou součástí příslušného ohlášení.