Často kladené otázky

FAQ

Pokud nejste zběhlí v předpisech stavebního a katastrálního úřadu a nejste si jistí, co všechno potřebujete pro úkony spojené se stavbami a pozemky, je tato stránka určena právé Vám.

Samozřejmě tu nenaleznete předpisy a zákony, ale stručný a snad přehledný návod jak postupovat při nejčastějších činostech, týkajících se nemovitostí a tedy také geodézie a zeměměřictví.

Na naší stránce se kolaudací rozumí „doklady o účelu užívání stavby“ podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. tj.:
a) kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby potvrzená podatelnou stavebního úřadu + potvrzení stavebního úřadu o tom, že údaje o způsobu užívání stavby v ohlášení katastrálnímu úřadu odpovídají skutečnosti (jsou pravdivé)
b) Kolaudační souhlas podle §122 stavebního zákona

 

Stavební úřad požaduje:

 • vytyčení prostorové polohy stavby geodetem a jako doklad vytyčovací náčrt
 • oznámení o užívání stavby
 • geometrický plán novostavby
 • zaměření inženýrských sítí na pozemku (tj.vodovodní, plynové, elektrické vedení)

Rozestavěná budova se od 1.1.2014 již nezapisuje do katastru 

Katastrální úřad požaduje:

 • geometrický plán
 • žádost o zápis rozestavěné stavby na formuláři katastrálního úřadu (musí obsahovat ověřené podpisy všech stavebníků)

Rozestavěná budova se zapisuje do katastru na základě ohlášení jejího vlastníka doloženého:

 • geometrickým plánem pro vyznačení rozestavěné budovy
 • čestným prohlášením vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu
 • doklady o budoucím užívání budovy (o vymezeném budoucím způsobu využití budovy)
  * To jsou dle stav.zákona : Kopie ohlášení stavby stavebnímu úřadu (§ 105 stavebního zákona) potvrzená podatelnou stavebního úřadu. Ohlášení jednoduchých staveb a jejich změn uvedených v § 104 odst. 2 písm. a) až d) stavebního zákona (stavby pro bydlení a rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, podsklepené a se dvěma nadzemními podlažími a podkrovím atd.) se stavebnímu úřadu doručuje (předkládá) na zákonem předepsaném formuláři, který je uveden jako příloha č. 1 k
 • podklady pro zápis vlastnického práva k budově
  To znamená dle staveb.zákon: Jako vlastník nově evidované budovy se podle § 5 odst. 6 katastrálního zákona zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena,nebo stavebník, který na pozemku stavbu provedl, pokud se listinou neprokáže,že vlastníkem je někdo jiný
 • když potřebuji znát výškové poměry na pozemku pro projektování usazení domu do terénu, pro projekt kanalizace, pro projekt cesty atd.
 • zaměření výškopisu a polohopisu s výstupem DWG
 • z důvodu deformace vlastnicví pozemků minulým režimem se někdy stane,že je do mojí parcely přisloučen pozemek jiného vlastníka a já nemohu parcelu nebo dům prodat nebo s nimi jinak nakládat.
 • V tom případě je potřeba geometrický plán na rozdělení pozemku podle skutečného vlastnictví nebo podle hranic užívání
 • když potřebujete znát nepravidelný tvar stavby(např. pro stavbu nové střechy) vyhotovíme zaměření s výstupem DWG
 • Věcná břemena omezují vlastníka nemovitostí ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco strpět, něčeho se zdržet, nebo něco konat. Práva odpovídající věčným břemenům jsou spojena buď s vlastnictvím určitě nemovitostí, nebo patří určitě osobě.
  • Věcná břemena omezují vlastníka nemovitostí tak, že mu ukládají nějakou povinnost.
  • Povinnost vyplývající z věčného břemene omezuje vlastníka nemovitostí.
  • Práva i povinnosti z věcných břemen jsou vždy spojena s vlastnictvím nemovitostí.
  • Právo z věčného břemene patří vždy určitě osobě, bez ohledu na to, zda je vlastníkem.
 • Zápis věcného břemene se provádí buď k celé parcele,nebo k části parcely podle geometrického plánu ve kterém je vyznačeno,jaká část pozemku podléhá věcnému břemeni.