Naše Služby

GEOMETRICKÉ PLÁNY (GP)

 • GP na vyznačení budovy pro zápis do Katastru nemovitostí (rodinný dům)
 • GP na vyznačení budovy pro zápis do Katastru nemovitostí (drobná stavba – garáž, hospodářská budova apod.)
 • GP na vyznačení změny obvodu budovy (přístavby) pro zápis do Katastru nemovitostí
 • GP na rozdělení pozemku
 • GP na změnu hranice pozemku
 • GP na vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku
 • GP na opravu geometrického a polohového určení hranic nemovitosti
 • GP na průběh vytyčené nebo zpřesněné hranice pozemků

VYTYČENÍ HRANIC POZEMKU

 • vytyčení vlastnické hranice
 • kontrolní zaměření hranic pozemku

VYTYČENÍ STAVBY

 • vytyčení stavby budovy dle projektové dokumentace (včetně konstrukce stavebních laviček)
 • vytyčení jiných staveb dle projektové dokumentace

ZAMĚŘENÍ POLOHOPISU A VÝŠKOPISU

zaměření polohopisu a výškopisu pozemku pro další projektovou činnost

ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY

 • zaměření inženýrských sítí
 • zaměření staveb nepodléhajících zápisu do Katastru nemovitostí

SEZNAMTE SE S NAŠIMI ZÁKAZNÍKY